Categorie: Pers & Opinie

Antroposofie in de praktijk

Op mijn artikel ‘Geschiedenisonderwijs‘ kwam een reactie die stof tot nadenken geeft. Als de woorden onzin, flagrante onzin, absurde gedachte en ziek brein voorkomen in de argumentatie van iemand die zich ervaren steinerschoolleraar noemt, zie ik me genoodzaakt me even…

Impuls boekbespreking

Drie jaar bloggen en het schrijven van een boek maakt dat nu ook de academische wereld aandacht besteedt aan mijn kijk op de steinerschool. In het meest recente nummer (juli-september 2010) van het tijdschrift Impuls verscheen een boekbespreking van ‘Focus…

Instinctief en onbewust

Er is nog meer ongerustheid dan voorheen. Onder druk van Onderwijsinspectie grijpen de Nederlandse steinerscholen steeds meer naar methodes uit het regulier onderwijs.  En voor zover mogelijk worden ook toetsen uit het gewone onderwijs ingevoerd.

Kwakzalversprijs Triodos Bank

Volgens berichtgeving van de NOS en de geschreven media heeft de antroposofische Triodos Bank de Kwakzalversprijs 2010 gewonnen. Dit is een onderscheiding die de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) toekent aan  de persoon of instelling die de kwakzalverij het afgelopen…

Steinerschool: context

(Een beknopte versie van deze tekst verscheen in De Standaard van 29 juli 2010) De steinerschool heeft het zwaar te verduren. Ze komt de laatste decennia keer op keer in de media op een manier die geen enkele school graag…

Brief van de dag: full version

De opiniemakers van De Standaard publiceerden vandaag een ingekorte versie van een artikel van me als ‘brief van de dag’. Om het hele artikel te lezen: klik hier.

Seksueel misbruik

In Duitsland is weer een zaak van kindermisbruik aan het licht gekomen. In een antroposofisch tehuis voor gehandicapten heeft de groepsleider zich, volgens het getuigenis van zijn eigen zoon, aan enkele kinderen vergrepen.

Context

Ik hoor het antroposofen graag zeggen: ‘Je moet het in zijn context zien’. Wat daar precies mee bedoeld wordt, kom ik zelden te weten. Alleen blijkt die context vaak ruimer te worden naarmate ‘de sofen’ hun verhaal niet verkocht krijgen.

Indoctrinatie

In welke mate en hoe loodst de steinerschool antroposofisch gedachtegoed de samenleving in? Het is een vraag die niet op een twee drie  te beantwoorden is. Maar dát de steinerschool dienst doet als medium om het controversiële en pseudowetenschappelijk mens-…

Forum HIQ

Over de steinerschool vond je tot voor een jaar of twee zowel op internet als in de boekhandel maar mondjesmaat informatie die niet door antroposofen of woordvoerders van steinerscholen was gepubliceerd.

Te bont

Is het omdat steinerscholen zich baseren op een vrijheidsfilosofie dat men er leraren aantreft die zich zowat alles menen te kunnen veroorloven? Het lijkt er verdacht veel op. Soms gaat het zo ver dat wandelaars die langs de school passeren…

De steinerschool informeert

‘Omdat de steinerschoolbeweging een organisme is, zijn haar leden niet eenvoudigweg afgescheiden delen, maar maken deel uit van het geheel. Zoals men aan een lichaamscel kan herkennen dat ze tot een bepaald organisme behoort, zo is het ook met het…

Moraal

(…) Met de voorafgaande beschouwingen is in feite al veel gezegd over de steinerpedagogie. (…) Hans Annoot, De pedagogie(k) van de steinerschool: persoonlijk handelen uit inzicht,  Academia Press, Gent 2008

Vrij zootje

Volgens Gunnar Eric Gijbels, de directeur van de Rotterdamse steinerschool Hoeksche Waard, berust het etiket ‘vrij zootje’ op een verkeerd beeld dat mensen van de steinerschool hebben. De school heeft echter de afgelopen twee jaar een kwart van haar leerlingen…

Leerachterstanden

‘De ene school is de andere niet’ of ‘het hangt vaak van de leraar af’. Deze twee ‘open deuren’ duiken meestal op wanneer de steinerschool negatief in de belangstelling komt en men het aangekaarte probleem onder de mat wil vegen.