Focus op de steinerschool

frontcover 1

Focus op de steinerschool – Onderwijs op maat van wie?


Uit het voorwoord:

‘Is het nodig een schotschrift over steinerscholen te publiceren? Per slot van rekening is de steinerschoolbeweging in de maatschappij een vrij onbekend verschijnsel en op onderwijsvlak een marginaal gegeven. Wie maalt erom dat steinerscholen goede of slechte scholen zijn? Ze betekenen te weinig om er aandacht aan te besteden.’

Het is vooral de houding die achter zo’n uitspraken schuilgaat die me heeft aangezet om aandacht aan de steinerschool te besteden. Het is inderdaad zo dat wanneer naar het ‘fenomeen steinerschool’ wordt gekeken als een van de vele schoolbewegingen binnen het onderwijslandschap, het weinig verschil maakt of de steinerschool het goed of niet goed doet: haar impact op de kwaliteit van onderwijs in het algemeen is verwaarloosbaar. In geval ze van het onderwijstoneel zou verdwijnen, heeft dat geen consequenties voor het ‘gewone’ onderwijs, noch zal de samenleving zichtbaar veranderen. Het wordt een ander verhaal wanneer we de impact van de steinerschool op het kind gaan bekijken. Dan kijken we niet langer naar hoe ze functioneert binnen het onderwijslandschap en de onbeduidende rol die ze daar speelt, maar wel hoe haar functioneren van invloed is op het welbevinden van kinderen. Hoe gaat men er met kinderen om en hoe (door welke bril) kijkt men naar die kinderen? Natuurlijk, op elke school, van welk net ook, komen situaties voor waarin een kind zich niet goed voelt doordat voor hem geen geschikte pedagogische of didactische aanpak is gevonden. In de steinerschool komen die situaties echter met de regelmaat van een Zwitserse klok voor. En terwijl ‘vandaag de dag alom de overtuiging heerst dat functioneren op school een wisselwerking impliceert tussen cognitieve en sociaal-emotionele factoren’ en men in die context nieuwe wegen om te onderwijzen exploreert zodat de school een plaats kan worden waar ieder kind zich goed kan voelen, blijkt die wetenschap in de steinerschool niet te zijn doorgedrongen.

Inhoud:

In deze publicatie ga ik dieper in op wat ik eerder in mijn artikelen over de steinerschool schreef. Ik neem de lezer mee om een blik te werpen achter de zorgvuldig opgebouwde façade van mooie slogans, wervende teksten, sfeervolle verhalen en dito opendeurdagen of schoolfeesten die  als propaganda worden gebruikt en het beeld van de dagelijkse praktijk in de steinerschool vertroebelen. Op een voor het brede publiek toegankelijke manier worden enkele veel voorkomende knelpunten belicht, zowel vanuit wetenschappelijk en journalistiek gezichtspunt, als vanuit de eigen ervaringen die ik in steinerscholen opdeed. Zo komen doorheen de verschillende beschrijvingen vanuit de praktijk een aantal onderwerpen aan bod die bij het grote publiek minder bekend zijn: de pseudowetenschappelijke inhoud van de leerstof; het geven van absurde straffen, de omstreden leermethodes,  de autoriteit van de leraar, de temperamentenleer,  karma en reïncarnatie, enzovoort. Om een beter inzicht te krijgen waar de problemen vandaan komen, besteed ik ook aandacht aan het bedenkelijke mensbeeld waarop de steinerpedagogie zich beroept. Dit mensbeeld, dat ervan uitgaat dat de mens pas waarlijk mens wordt rond zijn twintigste levensjaar en bovendien steunt op bedenkelijke rassentheorieën, behoort tot de uitgangspunten van  de antroposofie, de achterliggende filosofie van de steinerschool en neemt daar zelfs een vooraanstaande plaats in. Onder andere vanwege het rigide vasthouden aan achterhaalde theorieën stelt de auteur zich dan ook de vraag in hoeverre het gerechtvaardigd is om de steinerschoolbeweging een sekte te noemen.

Dit boek is een aanrader voor wie verder wil kijken dan de mythe die de steinerschool rondom zichzelf heeft gecreëerd.

Ik ben vader van vier kinderen waarvan er drie naar de steinerschool gingen. Ik studeerde aan een antroposofische hogeschool, was opvoeder en bestuurslid in een steinerschool en medewerker in een bibliotheek van de Rudolf Steiner Academie.

Verkrijgbaar in de betere boekhandel of te bestellen via Unibook.

Titel: Focus op de steinerschool

Subtitel: Onderwijs op maat van wie?

Auteur: Ramon De Jonghe

Pagina’s: 151

Kaft: paperback

Uitgeverij: Unibook

ISBN: 978 90 814222 15

Verschenen: 13  juli 2009

Prijs: € 13,90

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Focus op de steinerschool

  1. Weet iemand of de antroposofie in zijn geheime leer ook trucs kent om mensen op afstand te kunnen manipuleren? Of mogelijk ook bezweringen om het gedrag van mensen te kunnen beinvloeden? Magie om mensentekunnen veranderren.immoreele manipulatie?
    Ik hebhier ooitgeruchten over opgevangen lang geleden.

Geef een antwoord