Misbruik wettelijk beschermde medische titels door antroposofen

Persbericht MdH, 26 december 2007

Antroposofische beroepsverenigingen en voormalig arts strafbaar?

AMSTELVEEN – Het is goed mis binnen de antroposofische hulpverlening in Nederland.

Antroposofische beroepsverenigingen menen boven de wet te staan en trekken zich van de inhoud van de wet en rechterlijke uitspraken niets aan. Dit moet geconcludeerd worden wanneer men diverse vermeldingen op websites van antroposofische beroepsverenigingen raadpleegt en tot de ontdekking komt dat een arts én psychotherapeut die al een maand geleden door een zestal uitspraken op een enkele dag door het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) in het BIG-register werd doorgehaald[1] [2], alsnog als arts én psychotherapeut wordt aangeprezen. Om de beide genoemde titels te mogen voeren, moet een hulpverlener in het register staan vermeld.

Het voeren van titels zonder inschrijving is volgens de artikelen 4, 17 en 34 Wet BIG[3] zelfs strafbaar. Het gaat ook niet slechts om het maken van misbruik van één wettelijk beschermde medische titel. Naast het misbruik maken van de titel ‘arts’ wordt tevens misbruik gemaakt van de titel ‘psychotherapeut’. Sinds de uitspraak van het CTG op 27 november jl. mag de voormalige arts én psychotherapeute Lieneke Moll van Charante uit Driebergen, eerder in het BIG-register vermeld onder haar meisjesnaam, ‘Van der Meulen’, beide wettelijk beschermde titels nooit meer gebruiken.

Een maand na dato echter, zijn de vermeldingen op sites van antroposofische beroepsverenigingen nog steeds niet verdwenen en worden gebruikers van de gezondheidszorg nog steeds misleid. Het grote aantal ernstige verwijten dat het CTG bewezen verklaard achtte, maakt duidelijk dat bescherming van de gebruikers van de gezondheidszorg dringend noodzakelijk is.

Antroposofen houden zich niet aan de wet

Ondergetekende heeft i.v.m. het feit dat het om een vermeend strafbaar feit gaat en met name omdat hulpzoekenden worden misleid, in de ochtend van 14 december jl. telefonisch contact opgenomen met de secretaris van de Nederlandse Vereniging ter bevordering van antroposofische psychotherapie (NVAP), mw. E. van Beek, psycholoog. Na attenderen op de doorhaling van het lid van de vereniging als psychotherapeut én arts en het noemen van het feit dat het verder hanteren van de genoemd titels onterecht, misleidend en strafbaar is, werd de secretaris ervan op de hoogte gesteld dat e.e.a. d.m.v. een persbericht bekend zou worden gemaakt mits men de publicaties niet op korte termijn zou aanpassen. De secretaris gaf als antwoord niet voor de website verantwoordelijk te zijn en stelde in het vooruitzicht dat e.e.a. eventueel in januari 2008 aangepast zou worden. Eerder werd de vereniging ook al door een slachtoffer van Moll van Charante hierop geattendeerd.

Aangezien de genoemde tuchtrechtelijke uitspraken al dateren van 27 november jl. en het volgens de wet strafbaar is wettelijk beschermde titels ten onrechte te voeren, lijkt het MdH niet redelijk op eventueel te ondernemen acties van de beroepsvereniging begin volgend jaar te wachten. De onjuiste en misleidende vermeldingen (zie (1)) dienden al weken geleden van de site te worden verwijderd. Echter, van de uitspraken van het medische tuchtcollege lijken antroposofen zich niets aan te trekken, hetgeen tevens geldt voor de Wet BIG evenals de strafwet.

Verzet antroposofen tegen beslissing artsenorganisatie KNMG

MdH hoopt dat d.m.v. dit persbericht de met name voor hulpzoekenden misleidende vermeldingen op sites van beroepsverenigingen spoedig zullen verdwijnen en dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) er werk van zal maken opdat dergelijk ernstig verwijtbaar gedrag door voormalig BIG-geregistreerden en hun beroepsverenigingen niet meer plaats zal vinden en men de wetgeving evenals tuchtrechtelijke uitspraken in de toekomst ook binnen de alternatieve sector serieus zal nemen.

Het gaat niet slechts om misleiding van gebruikers van de gezondheidszorg maar er is tevens sprake van een structureel beeld wat betreft de weigering van antroposofische hulpverleners en hun vereniging(en) zich iets aan te trekken van wetten en uitspraken.

Wanneer men een blik werpt op de site van de Federatie Antroposofische Gezondheidszorg (FAG) c.q. de NVAA, de Nederlandse vereniging van Antroposofische Artsen, treft men namelijk ook nog steeds de naam van de arts ‘Mw. T. Bakhoven’ uit Driebergen, vermeld als huisarts aan (zie (1)).

De Koninklijk Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft eerder dit jaar besloten de registratie van de arts als huisarts te schrappen waardoor Tonny Bakhoven zich dus geen huisarts meer mag noemen.[4] Naast de genoemde vermelding op de site van de federatie, treft men Bakhoven ook nog op diverse andere sites als huisarts vermeld aan. De bij de Raad van State lopende bodemprocedure waarmee Bakhoven zich tegen het oordeel van de KNMG verzet, lijkt nog niet afgesloten te zijn. Een gepubliceerde uitspraak aldus kon in dezen niet worden gevonden. Bakhoven dient de titel ‘huisarts’ al gedurende enkele maanden niet meer te hanteren en had er ook zorg voor moeten dragen dat anderen de titel niet meer gebruiken, zo meent MdH.

Van het oordeel van de registratiecommissie HVRC van de KNMG trekt men zich binnen antroposofische kringen dus ook niets aan. Het is aan de tijd dat de op de zorgverlening toezicht houdende instantie, de IGZ, binnen de antroposofische hulpverlening duidelijk gaat maken waar de grenzen liggen. Dat men zelfs de strafwet niet accepteert, zou naar mening van MdH reden voor de inspectie moeten zijn in dezen hard door te grijpen en een klacht bij het Openbaar Ministerie in te dienen. De wet geldt immers voor iedereen, óók voor antroposofische hulpverleners en hun zogenaamd professionele verenigingen. De aankondiging e.e.a. publiek te maken heeft immers ook tot niets geleid. Hieruit blijkt een sterke weerzin zich aan de wet te willen conformeren, hetgeen het ondernemen van actie bijzonder noodzakelijk maakt.

Verantwoordelijkheid Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

MdH is van mening dat zowel de betrokken hulpverleners evenals de beroepsvereniging(en) verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van misleidende informatie aan o.a. gebruikers van de gezondheidszorg door titels te blijven hanteren die niet meer gebruikt mogen worden. De hoop is erop gericht dat men zowel de hulpverlener als de beroepsvereniging(en) zal confronteren met een aangifte.

Op de site van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ)[5] die is ontstaan uit een fusie tussen de Federatie Antroposofische Gezondheidszorg (FAG) en het Heilpedagogisch Verbond (HPV) valt ook duidelijk te lezen “Samen verantwoordelijk”. Mogen de diverse beroepsverenigingen die zich niet aan de wet wensen te houden dan ook voor dit aanhoudende, grensoverschrijdende gedrag gezamenlijk verantwoordelijk worden gehouden. Op de website van het Ministerie van VWS staat overigens vermeld: “De Inspectie zal, wanneer zij dergelijk misbruik constateert, het OM op de hoogte brengen van onrechtmatig gebruik van een medische titel en vragen om vervolging.”[6] [7] De verantwoordelijkheid actie te ondernemen ligt dus heel duidelijk bij de inspectie.

Afgezien van het genoemde, vermeende strafbare feit is het tevens goed mogelijk dat patiënten die door Moll van Charante werden beschadigd naast de afgesloten tuchtrechtelijke procedure ook nog aangifte willen doen i.v.m. de door de voormalige medicus en psychotherapeute ontvangen ‘behandeling’.

________________________________________

(1) Onderstaand treft u de aanstootgevende, misleidende en deels vermeend strafbare vermeldingen op de website Antropozorg.nl aan.

De NVAP evenals de NVAA zijn aangesloten bij de FAG (zie: http://www.antropozorg.nl/site/beroepsver/index.htm). Uit de fusie van de Federatie Antroposofische Gezondheidszorg (FAG) en het Heilpedagogisch Verbond (HPV) is de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) ontstaan die zich gezien eigen publicatie ‘gezamenlijk verantwoordelijk’ acht (http://www.nvaz.nl/) en die door MdH als overkoepelende antroposofische beroepsvereniging dan ook als verantwoordelijke wordt gezien voor onderstaande, misleidende publicaties:

• Vermelding van mw. C.C. Moll van Charante als arts en gecertificeerd lid psychotherapeut op de site van de FAG c.q. de Nederlandse Vereniging ter bevordering van antroposofische psychotherapie (NVAP): http://www.antropozorg.nl/site/beroepsver/index.htm

• Vermelding van mw. Tonny Bakhoven als ‘huisarts’ op de site van de FAG c.q. de Nederlandse vereniging van antroposofische artsen (NVAA): http://www.antropozorg.nl/site/artsen/index.htm

(2) Diverse informatie en adressen:

M.b.t. eventuele verifiëring van diverse in dit persbericht genoemde feiten verwijzen wij u naast verwijzing naar diverse bronnen van informatie zoals genoemd in de voetnoten tevens naar de navolgende instanties en beroepsvereniging:
Contactgegevens Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG): http://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/tuchtcolleges/centraaltuchtcollegevoordegezondheidszorg/adresgegevens/
Contactgegevens inspectie: Hoofdinspectie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ): Postbus 16119, 2500 BC Den Haag, Tel.: 070 – 340 79 11, Fax.: 070 – 340 51 40, E-mail: hi.higz@igz.nl, Internet : www.igz.nl
Contactgegevens Nederlandse Vereniging ter bevordering van antroposofische psychotherapie, (NVAP): secretaris: mw. E. van Beek, psycholoog: 070 – 351 28 65. Zie: http://www.antropozorg.nl/site/beroepsver/index.htm
Link naar het persbericht van 3 december 2007 (MdH) over de doorhaling van de voormalige arts en psychotherapeute Lieneke Moll van Charante (meisjesnaam waarmee eerder BIG-geregistreerd: ‘Van der Meulen’; eerdere vermelding in het BIG-register onder de navolgende nummers: 19042747301 (als arts) en 79042747316 (als psychotherapeut)): ‘Arts na jaren vergaand misbruik eindelijk uit BIG-register geschrapt: ‘Centraal Tuchtcollege verklaarde zes beroepszaken van arts ongegrond’: http://www.misbruikdoorhulpverleners.nl/websiteinmedia.html
De uitgebreide versie van het persbericht met veel achtergrondinformatie: http://www.misbruikdoorhulpverleners.nl/persberichtMdH2december2007mollvancharante.html

Diverse achtergrondinformatie m.b.t. de zaak ‘Daidalos’ c.q. ‘Moll van Charante’ treft u o.a. aan op de site MedicalFacts: http://www.medicalfacts.nl/2006/09/25/het-anti-burnout-centrum-daidalos-in-driebergendeel-ii/

________________________________________

In de avonduren van 26 december 2007 zal een speciale rubriek op MdH geopend worden waarin voortaan aandacht zal worden besteed aan problemen binnen de antroposofische gezondheidssector. Antroposofen omgeven zich veelal d.m.v. engelen. Met het persbericht zal dan ook de engelenpagina op de site van MdH geopend worden die de titel ‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden’ zal dragen. De engelen zullen het hele jaar door on-line blijven en als boodschappers van misstanden binnen de antroposofische hulpverlening en als beschermers van de gebruikers van de gezondheidszorg fungeren. Gezien het feit dat diverse rechtszaken tegen Moll van Charante c.q. Daidalos lopen, zal de nieuwe rubriek in de toekomst ook met enige regelmaat geüpdate worden.

MdH wenst alle lezers van dit persbericht een prettige afsluiting van deze kerstdagen evenals een gezond en voorspoedig nieuw jaar! Bij voorbaat hartelijk dank voor uw aandacht voor de gepresenteerde misstand binnen de alternatieve sector van de gezondheidszorg!

——————————————————
Misbruik door Hulpverleners (MdH)
Postbus 402, 1180 AK Amstelveen, 06 – 137 717 47, www.misbruikdoorhulpverleners.nl, info@misbruikdoorhulpverleners.nl

PRINTVRIENDELIJKE VERSIE

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

5 thoughts on “Misbruik wettelijk beschermde medische titels door antroposofen

 1. Prima werk geleverd door de Inspectie van Volksgezondheid in bovengenoemde zaak.

  Ondanks, de zwijg cultuur en vele zand in de ogen strooi acties van de beweging, is het toch gelukt om de samenleving te beschermen tegen deze Antroposofische arts.

  Naar mijn weten, is er niet eerder een arts zo vaak veroordeeld, voor het Medisch Tucht College.

  Laat deze Antroposofische arts een voorbeeld zijn, voor hoe het niet moet!

 2. In Duitsland is de Nederlandse antroposofisch arts Robert Gorter door een nabestaande van een patiënt aangeklaagd. Dit schreef Jan Willem Nienhuys eergisteren op Skepsis Blog.

  (…) Medisch Contact bericht deze week over hoe de voormalige restaurantuitbater ‘professor’ Robert W. D. Gorter (7-10-1946) nu te maken krijgt met de Duitse justitie, omdat een nabestaande van een slachtoffer actie heeft ondernomen tegen deze genezer.(…)

  http://www.skepsis.nl/blog/2011/04/robert-gorter-en-de-dood-van-generaal-abo-zeid/

  In Medisch Contact is een artikel te lezen waarin het werk van Gorter wordt geschetst. Gorter zou onder andere de titel ‘professor’ voeren zonder dat hij dat is.

  http://medischcontact.artsennet.nl/Tijdschriftartikel/Dendritische-maretakken.htm

  (…) Publicatie Nr. 01 – 03 januari 2007
  Jaargang 2007
  Rubriek Spraakmakers
  Auteur Jan Hein van Dierendonck
  Sinds mensenheugenis is het een magisch gewas: de maretak (mistletoe, vogellijm). Een altijd groene en kleverige bolstruik die parasiteert op bomen en nooit contact maakt met moeder aarde. Gallische druïden beschouwden het als een door de bliksem in boomkruinen geplant godengeschenk. Ze oogstten de takken met een gouden snoeimes en vingen die op in hun witte gewaden. De Oostenrijkse occultist Steiner had intuïtief in de gaten dat een plant die richtingloos woekert als een gezwel het ultieme antikankermiddel zou moeten bevatten.
  Als in 1973 bij basisarts Robert Gorter testiskanker wordt geconstateerd en hij na de operatie vanwege ‘verdachte longvlekjes’ kan opteren voor chemotherapie en bestraling, prefereert hij de spirituele inzichten van Rudolf Steiner: warmte­baden en inspuitingen met een maretakpreparaat (Iscador).
  Mensenmens Gorter stond al tijdens zijn opleiding open voor Chinese acupunctuur, Indiase kruidenleer, Natur­heilkunde, fytotherapie en homeopathie. Maar het is het antroposofische holisme van Steiner dat zijn hart steelt. In Zwitserland verdiept hij zich in die wonderlijke mix van alchemie, humorenleer en astrologie en hij vestigt zich daarna als antroposo­fische arts in Amsterdam. Gorter begint er een vegetarisch restaurant, experimenteert met elektroacupunctuur bij heroïnejunks en ‘specialiseert’ zich en passant in tropengeneeskunde en oncologie. Hij maakt een uitstapje naar San Francisco om de maretak in te zetten tegen aids, ventileert Steiners gedachtegoed van Kaapstad tot Shanghai en noemt zichzelf, omdat hij via internet lessen aanbiedt, ‘professor’. Vervolgens raakt hij gecharmeerd van ontwikkelingen in de immunologie, van dendritische cellen: kleverigere, maretakachtige poortwachters die ons immuunsysteem waarschuwen voor ongeregeldheden. Hij duikt op in Keulen als woord­voeder van een hypermodern en wetenschappelijk ogend centrum dat tegen woekerprijzen een combinatie aanbiedt van Iscador, hyperthermie en (lichaamseigen, opgekweekte) dendritische cellen: het ultieme wapen tegen kanker. Of eigenlijk tegen alles wat mensen wanhopig genoeg maakt. Hij claimt behandelresultaten waar Carl Figdor (zie: MC 48/2006: 1928) van zou watertanden. Is Gorter nu de geestelijke vader van dit ‘Keulse model’ of heeft deze innemende fantast zich gedragen als een koekoeksjong? Feit is dat hij er inmiddels is ontslagen en in dezelfde stad is gestart met een eigen centrum. Kleverig en zweverig, schaamteloos parasiterend op de boom der medische wetenschap.(…)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *