Steinerschool Teunisbloem Gent

Uittreksel uit het verslag van de onderwijsinspectie (schooljaar 2006-2007)

Conclusies en advies

5.1 Conclusies

Voor het onderwijskundig en het organisatorisch functioneren moeten de volgende tekorten worden weggewerkt:

  1. 1. Het nastreven van de ontwikkelingsdoelen en het realiseren van de eindtermen worden niet systematisch aangepakt en bewaakt. (cf. de aanbeveling in het vorige doorlichtingsverslag)
  2. 2. Er is onvoldoende aantoonbaar evenwicht in het opvoedings- en leeraanbod: euritmie, lichamelijke op-voeding, handwerk…
  3. 3. Formele afspraken op schoolniveau om variatie en gradatie in het aanbod te verzekeren doorheen de basisschool ontbreken nagenoeg.
  4. 4. Het optimaal, efficiënt en uitgebalanceerd tijdgebruik doorheen de dag is onvoldoende, inzonderheid in de kleuterafdeling.
  5. 5. De aard van het bevoegdheidsbeleid binnen de school en de beslissingsverantwoordelijkheid garanderen in deze school geen kwaliteitsvol onderwijs. Er ligt niet vast wie formele controle uitoefent op het professioneel pedagogisch-didactisch handelen van leerkrachten op de werkvloer (innovaties, afspraken…)
  6. 6. De financiële en pedagogisch-didactische middelen om de vestigingsplaats in Brakel volwaardig uit te bouwen, zijn ontoereikend.
  7. 7. De taakinvulling van de ICT-coördinator resulteert niet in een effectieve meerwaarde: deze dient geregulariseerd of afgeschaft (en de subsidies teruggestort).

<Voor het risicobeheersingsbeleid moeten de volgende tekorten worden weggewerkt:

1. De kinderen van de vestigingsplaats in Brakel zijn niet ondergebracht in een gebouw de naam ‘School’ waardig.

Voor de naleving van de andere wettelijke bepalingen moeten de volgende tekorten worden weggewerkt:

1. De kosteloze toegang tot de school voor elk kind en de privacy van alle ouders zijn niet gewaarborgd. Alle voorschriften die strijdig zijn met deze principes en die de ouders aanzetten of onder druk zetten een (maandelijkse) bijdrage te betalen, dienen geweerd te worden.

2. De ouders van niet-leerplichtige kleuters worden aanbevolen deze kinderen op de volle schooldagen
’s namiddag thuis te houden.

3. Een kinderverzorgster mag niet autonoom optreden en dient steeds ingeschakeld naast een leerkracht.

4. De taakinvulling van de ICT-coördinator strookt niet met de voorschriften.

5.2 Advies

In uitvoering van het Decreet van 17 juli 1991, inzonderheid het artikel 5, alsmede in uitvoering van het Be-sluit van 2 februari 1999, artikel 10, wordt een gunstig advies voor de schooljaren 2006-2007, 2007-2008 en 2008-2009 uitgebracht voor verdere erkenning en subsidiëring. De school moet gefaseerd zoals hieron-der aangegeven, de tekorten wegwerken die in de conclusies worden vermeld.

De inspectie zal een opvolgingscontrole uitvoeren na elke aangegeven periode om na te gaan in welke mate de tekorten op dat moment zijn weggewerkt. Het verslag van deze controle maakt integraal deel uit van het schooldoorlichtingsverslag.

1 september 2007 zal de inspectie nagaan of volgende tekorten zijn weggewerkt:

1. Er is onvoldoende aantoonbaar evenwicht in het opvoedings- en leeraanbod: euritmie, lichamelijke op-voeding, handwerk…

2. Het optimaal, efficiënt en uitgebalanceerd tijdgebruik doorheen de dag is onvoldoende, inzonderheid in de kleuterafdeling.

3. De aard van het bevoegdheidsbeleid binnen de school en de beslissingsverantwoordelijkheid garanderen in deze school geen kwaliteitsvol onderwijs. Er ligt niet vast wie formele controle uitoefent op het profes-sioneel pedagogisch-didactisch handelen van leerkrachten op de werkvloer (innovaties, afspraken…)

4. De kosteloze toegang tot de school voor elk kind en de privacy van alle ouders zijn niet gewaarborgd.

5. De ouders van niet-leerplichtige kleuters worden aanbevolen deze kinderen op de volle schooldagen in de namiddag thuis te houden.

6. In de bewuste namiddagklas zijn de kleuters onder toezicht van een ‘kinderverzorgster’. Uit ministeriële onderrichtingen blijkt dat kinderverzorgsters onder leiding en in aanwezigheid werken van de kleuterleidster.

7. De taakinvulling van de ICT-coördinator resulteert niet in een effectieve meerwaarde en met de voorschriften: deze dient geregulariseerd of afgeschaft (en de subsidies teruggestort).

Na 1 januari 2008 zal de inspectie nagaan of volgende tekorten zijn weggewerkt:

1. De financiële en pedagogisch-didactische middelen om de vestigingsplaats in Brakel volwaardig uit te bouwen in een schoolgebouw, die naam waardig, zijn ontoereikend.

Na 1 september 2009 zal de inspectie nagaan of volgende tekorten zijn weggewerkt:

1. Het nastreven van de ontwikkelingsdoelen en het realiseren van de eindtermen worden niet systematisch aangepakt en bewaakt.

2. Formele afspraken om variatie en gradatie in het aanbod te verzekeren doorheen de basisschool ontbreken nagenoeg.

Voor het volledige verslag

http://www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen/verslagen/BaO-0607-Gent-Vrije%20Basisschool-124164-DL.pdf

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *