Kinderen in steinerscholen probleemkinderen?

Exacte aantallen zijn niet bekend, maar steinerscholen staan meestal open voor kinderen die door het reguliere onderwijs (via het Centrum LeerlingenBegeleiding) naar het buitengewoon onderwijs zijn doorverwezen.

Het is algemeen geweten dat CLB’s, wanneer ouders hun kind(eren) absoluut niet naar het buitengewoon onderwijs willen sturen, die kinderen indien mogelijk naar de steinerschool ‘doorverwijzen’ (of op zijn minst die suggestie wekken) . Voor heel wat mensen is de stap om hun kinderen naar het buitengewoon onderwijs te laten gaan te groot. Vaak kiezen ze dan de steinerschool als noodoplossing of ‘laatste redmiddel’. Dit wil echter niet zeggen dat steinerscholen uitsluitend worden bevolkt door leerlingen die normaal in het B.O. zouden moeten zitten. Een aantal ouders maakt vanwege de overtuiging dat het steinerschoolonderwijs het meest geschikt is voor hun kind(eren) en/of uit interesse voor de steinerpedagogie de keuze om hun kinderen naar de steinerschool te sturen.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

2 thoughts on “Kinderen in steinerscholen probleemkinderen?

  1. Uit eigen ervaring – ik heb kinderen in een Steinerschool, bewust gekozen – stel ik dat 1 op 2 kinderen die in de loop van de lagere school ‘aanspoelen’ in de Steinerschool kinderen met een probleem zijn. Door het gelijke-onderwijskansendecreet kunnen scholen dergelijke leerlingen niet meer weigeren. Op die manier worden Steinerscholen onfair behandeld door het GOK-decreet ; de zorgomkadering van de school wordt hierdoor extra onder druk gezet en tegenover meer probleemleerlingen staan geen extra middelen voor zorg. Waarom ? Omdat die leerlingen nu eenmaal officieel geen probleem vormen: ze lopen als gewone leerling school in een ‘gewone’ gesubsidieerde school. Ouders die voor een kind met leerproblemen deze keuze maken, strooien zichzelf zand in de ogen: ik heb al veel van deze kinderen na 1 tot 3 jaren de Steinerschool weer zien verlaten, richting bijzonder onderwijs. Een stap die ze eerder hadden moeten zetten en die het kind 1 tot 3 jaren miserie had kunnen besparen. Als je kind leerproblemen heeft in het traditioneel onderwijs, zal het die nl. ook hebben in de Steinerschool; leerproblemen vragen om aangepast onderwijs, niet om een schoolkeuze waarvan men veronderstelt dat ze ‘gemakkelijker’ is. Met andere woorden: ouders, doe niet aan struisvogelpolitiek!

  2. Misschien is het wat te gemakkelijk om het in de schoenen van de ouders te schuiven, al geef ik zelf ook aan dat die tegen beter weten in het advies van het CLB negeren. Mijn ervaring als ex-bestuurslid van een steinerschool zegt me dan weer dat er maar al te graag een kind met leerproblemen werd ingeschreven…als de klassen te dun bevolkt waren. Ook wekken veel steinerschoolleerkrachten de indruk als zouden zij kinderen met leerproblemen beter kunnen helpen dan leerkrachten uit het reguliere onderwijs. (want Steiners pedagogische aanpak werkte toch ook bij een jongen die een waterhoofd had) Een voorbeeld daarvan is nu weer te ‘bewonderen’ in Leuven, waar een ‘gewone’ steinerschoolleerkracht een schooltje voor bijzonder onderwijs gaat opstarten. Dit gaat regelrecht in tegen wat ikzelf nodig acht voor kinderen met ‘leerproblemen’, nl. deskundige begeleiding en aangepaste zorg.
    Dat steinerscholen unfair worden behandeld door het GOK-decreet begrijp ik niet. Unfair ten opzichte van wie of wat? Het is voor elke school zo dat ze geen leerlingen mogen weigeren.
    Het vervelende is dat de steinerscholen geen cijfers hebben van leerlingen die bij hen aankomen met een CLB-advies dat hen richting buitengewoon onderwijs oriënteert. U stelt dat de helft van de kinderen die in de loop van de lagere school aanspoelen, kinderen met een ‘probleem’ zijn. Ik heb dus geen cijfers, maar als ik even terugkijk naar de samenstelling van de klassen waarmee ik in aanraking ben gekomen, is uw schatting misschien zo gek nog niet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *